Kwaliteit

Identiteit en kwaliteit horen bij elkaar. Onze identiteit verplicht ons de goede dingen goed te doen. Dat moet zichtbaar zijn in de praktijk van alledag en aan de resultaten van ons onderwijs.

In de praktijk geven we ‘Worden wie je zijn mag’ gestalte middels het onderwijsconcept van het Zwols model. Het Zwols Model wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan de eigenheid van kinderen. Het is een differentiatiemodel, dat wil optimaal differentiëren combineren met de verworvenheden van het klassikaal onderwijs.

De onderwijsmethoden voor lezen, spelling en rekenen passen bij het Zwols Model. Onderwijs van hoofd, hart en handen willen we in evenwicht aanbieden. In de vorige schoolplanperiode hebben we geconcludeerd dat Betekenisvol Thematisch Werken een goede manier is om aandacht te geven aan ‘handen’. Nieuwe methoden moeten passen bij de levensbeschouwelijke identiteit van de school én ze moeten voldoen aan de kerndoelen die de overheid heeft geformuleerd.

Met behulp van instrumenten voor zelfevaluatie kijken we of we de goede dingen goed doen. We nemen in de komende schoolplanperiode tevredenheidspeilingen af bij ouders, het team en de leerlingen.

De inspectie geeft ons ‘verdiend vertrouwen’ op basis van de opbrengsten van ons onderwijs. De mening van de inspecteur kunt u lezen op de website van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl.

De resultaten van ons onderwijs zijn van voldoende niveau. Het betreft de resultaten van de Cito toetsen die de kinderen van groep 3 tot en met 8 maken én de resultaten van de Cito eindtoets die in groep 8 wordt gemaakt. In de Schoolgids en het Bestuursverslag geven we inzicht in de resultaten en ook  wat we met de opbrengsten doen. In het Bestuursverslag leest u over de resultaten van Engels en over kengetallen betreffende zittenblijven, doorstromen en verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs.