Ziekmelden / verlof

Ziekmelding
Is uw kind ziek, dan vragen we u om dit voor schooltijd via Parro door te geven.

Verlof aanvragen
De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen per jaar verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Dit verlof kunt u aanvragen via onderstaand formulier. U ontvangt per e-mail een reactie van de directeur binnen één week. Bij twijfelgevallen voert de directeur overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente Woerden. Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht dit direct aan de leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. De grondslagen voor verlof vindt u onder dit formulier.

  Uw naam (ouder/verzorger)

  Naam van kind(eren) waarvoor verlof wordt aangevraagd

  Groep(en) van bovengenoemd(e) kind(eren)

  Verlofdatum

  Verlofreden

  Uw email (verplicht)

  De volgende aangelegenheden gelden als ‘gewichtige omstandigheid’:
  – Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad*;
  – Een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en een 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad*;
  – Verhuizing;
  – Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graad*;
  – Bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes;
  – Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (max. 4 dagen verlof); van bloed- of aanverwanten in de tweede graad (max. 2 dagen verlof); van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad (1 dag verlof)*;
  – Andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

  De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan de schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
  – Het gezin kan in geen van de schoolvakanties in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie;
  – De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar;
  – Er kan redelijkerwijs worden aangetoond dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders. Hier dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

  *Graden in verwantschap:
  1e graad: ouders
  2e graad: grootouders, broers en zussen
  3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
  4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.