Ondersteuning en begeleiding

Identiteit, kwaliteit en ondersteuning liggen in elkaars verlengde. Identiteit verplicht tot goede kwaliteit. Kwalitatief goed onderwijs leidt tot ondersteuning voor ieder kind. We vertellen hoe we dit vorm geven.

Gesprekken met ouders

Voor de eerste schooldag van het kind is er een Entreegesprek tussen de ouders en de leerkracht of de Intern begeleider. Ouders krijgen vooraf een formulier toegestuurd en vullen hier gegevens over hun kind in. Tijdens het gesprek vertellen de ouders over hun kind. Op deze manier krijgt de leerkracht veel informatie over het kind. Het eerste contact tussen de ouders en de leerkracht is al gelegd voor het kind op school is. Aan het eind van elk schooljaar draagt de leerkracht informatie over aan de nieuwe leerkracht.

Tien minuten gesprekken

In de vierde week van het nieuwe schooljaar wordt een luistergesprek gehouden. De ouders en de leerkracht maken kennis met elkaar en de ouders vertellen wat zij graag aan de leerkracht kwijt willen.

In november staat de sociaal emotionele ontwikkeling centraal staat. De leerkrachten van groep 3 tot en met 8 hebben ZIEN! ingevuld en informeren de ouders hierover. In februari wordt gesproken over de vorderingen van de kinderen.

Observeren en toetsen

De leerkrachten in de groepen 1 en 2 observeren de kinderen voortdurend. De observaties worden in het observatie-instrument KIJK opgenomen. In februari en juni krijgen de ouders de gegevens van de observaties van de kinderen.

In de groepen 3 tot en met 8 worden Cito toetsen afgenomen in januari en juni. De resultaten van de toetsen worden met de rapporten in februari en juni mee gegeven naar huis.

Specifieke zorg

Vier keer per jaar vindt een groepsbespreking en een leerling-bespreking plaats. De leerkracht bespreekt met de Intern begeleider de resultaten of de observatiegegevens. De resultaten of observaties kunnen aanleiding zijn om extra zorg te bieden. De ouders worden geïnformeerd of uitgenodigd voor een gesprek om samen te zoeken naar de beste aanpak.

Kinderen krijgen extra instructie of begeleiding van de leerkracht, de Remedial teacher of de onderwijsassistente in of buiten de klas. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen extra werk. Groepjes kinderen werken onder begeleiding van ouders aan extra opdrachten. Vanaf groep 6 wordt Spaans aangeboden aan kinderen die twee keer op de Citotoetsen de hoogste score halen. Steeds is er contact met de ouders.

Voor meer informatie over onze Zorg en begeleiding verwijzen we naar het Strategisch bestuursbeleidskader van het bestuur, het Schoolplan en de Schoolgids.