Missie & Visie

Missie
Onze missie luidt: ‘Worden wie je zijn mag’. Het werkwoord worden slaat op groei, op ontwikkeling. Vanuit levensbeschouwelijk oogpunt duidt worden op vernieuwing door het geloof in de Heere Jezus Christus. Het kind moet veranderd, bekeerd worden. Het gaat om de vernieuwing van het hart, elke dag weer. Dat komt tot uiting in doen en laten. In pedagogische zin slaat worden op ontwikkeling van het hoofd, het hart en de handen. Het gaat om groei en ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

‘Wie je zijn mag’ bedoelt dat elk kind uniek is, een schepsel van God. Ieder kind mag er zijn, zoals het geschapen is. Zo is het goed. Ontwikkeling mag plaats vinden op de manier die bij het kind past.

Visie
Onze visie op de rol van onze school in de vorming van het kind en de daaruit voortvloeiende ambitie ten aanzien van onderwijs en opvoeding bestaat uit de volgende elementen (in volgorde van prioriteit):

1. We onderwijzen kinderen met als missie: ‘Worden wie je zijn mag’.
Met ons onderwijs willen we bijdragen aan de eerste ontwikkelingsfase in de vorming van het kind tot christen in een moderne, geseculariseerde samenleving. Dit betekent:
– Dat we kinderen tot Jezus mogen brengen vanuit de opdracht van het Woord. Ieder kind is een uniek schepsel van God en is geschapen om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf, Zijn eer te zoeken en gehoorzaam te zijn aan Zijn geboden. Wedergeboorte is hierbij onmisbaar en maakt ons pelgrims in deze wereld, op weg naar Gods Koninkrijk.
– Dat we aandacht hebben voor het kind in zijn verhouding tot anderen vanuit het gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf. Dit komt tot uiting door voor anderen te zorgen, trouw te zijn, verantwoordelijkheid te nemen, gezag te erkennen. Een christen wint door zijn levenswandel anderen voor Christus.
– Dat we het kind wijzen op zijn verantwoordelijkheid in de zorg voor schepping en schepselen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in zorg voor het milieu maar ook in zorgvuldig omgaan met eigendommen van anderen en erkennen van rentmeesterschap.
– Dat we in het onderwijs positie kiezen ten aanzien van ontwikkelingen in de wereld. Hiertoe behoort ook het leren omgaan met sociale media en (beeld)cultuur.
– Dat ieder kind onderdeel is van de samenleving (burgerschap). Het is de bedoeling dat het kind opgroeit tot een maatschappelijk betrokken burger, met voldoende gevoel voor de aard van de multiculturele en multireligieuze samenleving om zich heen en zijn positie daarin. Er is aandacht voor sociale veiligheid voor alle kinderen. Het kind is deelnemer aan het maatschappelijk verkeer. Dit betekent dat het onderwijs het kind vormt tot een voldoende zelfstandige persoon, met aandacht voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor het in staat is vervolgonderwijs te gaan volgen.

2. We ondersteunen ouders en medeopvoeders bij het opvoeden van hun kind(eren).
De school wil niet alleen een directe bijdrage leveren aan de vorming en opvoeding van het kind, maar ook indirect ouders en medeopvoeders ondersteunen bij hun taak als primaire opvoeders van het kind. Met onze ondersteunende activiteiten helpen we ouders omgaan met (complexe) opvoedingsvraagstukken en -problematiek.

Voor een uitvoeriger omschrijving van de missie en de visie verwijzen we u naar de pagina belangrijke documenten.